مجموعه تجهیزات خاص تعمیراتی از قبیل گرم کن القائی بیرینگ جهت جا زدن و خارج کردن ، گرم کن القائی پیچ ، گرم کن القائی مهره ، گرم کن القائی تیوب بویلر ، گرم کن القائی جهت خارج کردن تجهیزات جام شده و شرینک فیتینگ ، ماشین بالانس ، الاینمنت لیزری شفت و کوپلینگ ، الاینمنت لیزری تسمه و پولی و …