تجهیزات تست ترک و Phased Array جهت شناسایی ترک و حفره و زائده در جداره ها .