در صنعت غالبا تجهیزاتی وجود دارند که به سادگی نمیتوان آنها را از مدار خارج و یا خاموش کرد و یا حتی در بعضی ماشین آلات ، در شرایط خاموش باز کردن پوسته آنها ، بحثی زمانبر و پرهزینه بوده و توجیه پذیر نمی باشد . تجهیزات بازرسی بصری که شامل دسته های مختلف فایبر اسکوپ ها ، بور اسکوپ ها و ویدئو اسکوپ ها می باشند به اپراتورها این امکان را میدهند تا دوربین های قوی اما بسیار کوچک را از طریق یک تیوب بلند وارد دستگاه کرده و بازرسی های مختلفی اعم از شناسایی وضعیت پره ها و یا خوردگی و رسوب داخل مخازن و مجاری را شناسایی کنند . بعضا موانعی در لوله ها بوجود می آید که با استفاده از ابزارهای جانبی ویدئو اسکوپ ها به سادگی میتوان این موانع را خارج کرد .