مجموعه تجهیزات گرم کن القائی بیرینگ جهت خارج کردن بیرینگ از شافت.