ترمومترها که با نامهای پیرومتر و دماسنج نیز شناخته میشوند از ابزارهای کلیدی برای اندازه گیری دمابه شمار میروند که کمتر کارخانه ای را میتوان پیدا کرد که به این دستگاه مجهز نباشد . نوع های مختلفی از دماسنج ها به صورت غیر تماسی با پوینتر لیزر که به ترموگان نیز معروف هستند ، ترمومتر های تماسی و ترموکوپل ها از شاخه های هستند که در این بخش محصولات آنها ارائه شده است .