تاکومتر ابزاری است برای اندازه گیری سرعت دورانی ماشین آلات که به دو صورت تماسی و غیر تماسی یا لیزری قابل ارائه می باشد . در این بخش کلیه تاکومترهای تماسی و غیرتماسی ارائه شده اند .