دوربین های ترموگرافی که با نامهای ترموویژن ، ترموگراف ، دوربین حرارت سنج و گرمانگار مادون قرمز نیز شناخته می شوند از جمله ابزارهای شاخه CM هستند که بوسیله آنها هر گونه عیبی که خود را با اختلاف دما آشکار سازد ، شناسایی و به نمایش در می آورند . از جمله عیوب قابل شناسایی با دوربین ترموگرافی می توان به شناسایی اکثر عیوب الکتریکی مانند اتصالات سست ، جریان کشیدن و … ، عیوب مکانیکی مانند مشکلات بیرینگ ، ناهمراستایی ، عیوب کوره ها از قبیل عدم توزیع یکنواخت دما در کوره و یا ضعف جداره ها و نسوز کوره ، شناسایی خوردگی و رسوب ، شناسایی نشتی ها و رطوبت ، بررسی وضعیت عایق ها ، بازرسی ساختمان ها و ده ها عیب دیگر اشاره کرد .