قوس الکتریکی و کرونا در خطوط و پستهای برق فشار قوی از جمله آسیب های مخرب به شمار میروند . کرونا در اثر آسیب های جزئی قطعات با انتشار امواج فراصوت و امواج ماوراء بنفش در فضا رشد کرده و سبب افت ولتاز و یونیزه شدن گازهای اطراف قطعات میگردد . دوربین های کرونا با دریافت امواج ماوراء بنفش و نمایش محل دقیق آنها بر روی خطوط میتوانند به شناسایی قطعات معیوب کمک کنند و از خاموشی های ناخواسته جلوگیری نمایند .