خرابی بیرینگ ها یکی از عیوب مکانیکی است که عملا با روش های مرسوم ارتعاش سنجی قابل شناسایی نمی باشد. به زبان ساده تر، زمانی که بیرینگ یک ماشین آسیب می بیند، متاسفانه تا آخرین مراحل تخریب هیچ گونه اثری بر روی دامنه ارتعاشی سیستم نمی گذارد و این مورد به دلیل بروز خرابی بیریگ در فرکانسهای بالا است که در محدوده رایج عیب های مکانیکی نمایش داده نمی شود. در آخرین مراحل خرابی بیرینگ ها بعضا در Spectrum آثاری از نویز مشاهده می شود و یا با تحلیل سیگنال زمانی با مشاهده پیک های متعدد در نمودار میتوان به این عیب مشکوک شد.

با توجه به صحبت ها فوق، برای شناسایی عیب بیرینگ ها از تکنیک های متفاوتی از قبیل BDU, BC, CF, Envelope, Shock Pulse, Push, Kurtosis و … استفاده می شود که هر کدام از این تکنیک ها در دستگاه های متفاوتی ارائه میگردند.

تکنیک ENVELOPE به عنوان یکی از کاملترین و دقیقترین تکنیک های عیب یابی بیرینگ ، خرابی تک تک اجزای بیرینگ را نمایش میدهد حال آنکه در اکثر روش های دگر اعلام خرابی بیرینگ با حالتی شبیه به 0 و 1 بیان می شود و صرفا خراب بودن یا نبودن بیرینگ اعلام می شود .

در این آموزش به نحوه کلی تحلیل خرابی بیرینگ با استفاده از تکنیک ENVELOPE پرداخته خواهد شد.