مجيد اماني، محمد علي موسي زاده، عقيل حيدري

چکیده

يکي از تکنيکهاي نگهداري و تعميرات ماشينهاي دوار، استفاده از سيستمهاي مراقبت وضعيت (CM) مي باشد که با استفاده از تکنيکهاي مختلف اعم از ترموگرافي، آناليز روغن و آناليز ارتعاشات انجام مي پذيرد. اين مقاله کاربرد ترموگرافي جهت بررسي خرابي در ماشين آلات دوار مي باشد. از جمله مشكلات مكانيكي موجود در ماشين آلات دوار مي توان به مشکل Soft Foot، عدم هم محوري (Misalignment) و پديده Unbalance و به تبع آن خرابي بيرينگها اشاره نمود كه با استفاده تكنيك ترموگرافي تاثير اين پديده ها بر وضعيت ماشين آشكار مي گردد. با توجه به جايگاه ماشينهاي دوار در صنايع مختلف، نگهداري و تعميرات اين دسته از تجهيزات از اهميت بس ياري برخوردار مي باشد. در اين بررسي تحليل هاي ارتعاشي و ترموگرافي بر روي ياتاقانهاي ماشين جهت تشخيص عيوب مذكور انجام پذيرفته است.