فاطمه اختياري كشكي، فريد دليجاني

چكيده

در اين مقاله جهت عيب يابي توربينهاي گازي، فاكتورهاي مؤثر نظير روانكاري، ارتعاشات و راندمان بررسي شده است. به اين منظور تئوري روشهاي فوق، به تفكيك ارائه شده است. در اين راستا بايستي شناخت و دانش كافي از طراحي توربين، شرايط بهره برداري، شيوه دقيق تعمير و نگهداري و امكان بكارگيري از تكنيكهاي پايش وضعيت را مد نظر قرار داد