حسين غلامزاده ثاني، عليرضا رضائي، حجت ا... اسديان

چكيده

بيرينگها با ايفاي نقش تكيهگاه و تحمل بارهاي استاتيكي و ديناميكي از مهمترين و پركاربردترين قطعات در ماشين آلات به شمار ميروند. در تمام دپارتمانهاي خط توليد يك كارخانه سيمان ، بدون استثنا ماشين آلات متعددي وجود دارند كه در ساختارشان بيرينگ بكار رفته و خرابي بيرينگ در آنها ضمن توقف توليد و تحويل ، اتلاف انرژي و سرمايه را به دنبال خواهد داشت. ازسوي ديگر متاسفانه بعلت عدم نظارت مناسب بر توزيع قطعات يدكي و نيز مشكلات ورود قطعات به كشورمان ، باعث شده كه ميزان قابل توجهي بيرينگ تقلبي و يا دست دوم بعنوان بيرينگ اصلي و نو به مصرف كنندگان ارائه گردد. در اين مقاله ابتدا به معرفي توصيههاي موثر و روشهاي آزموده شده جهت شناسايي بيرينگ هاي نامرغوب پرداخته شده تا از خريد و بكارگيري آنها جلوگيري شود. سپس رفتار ارتعاشي بيرينگهاي نامرغوب مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.